Search

+
G-PriEd-ის ტრენინგი სკოლა ,,პროგრესში”

ქართულ-ამერიკულ საერთშორისო სკოლა ,,პროგრესის” ბათუმისა და ქუთისის პედაგოგთათვის სკოლა ,,პროგრესში ” მიმდინარეობს G-PriEd-ის ტრენინგები